Ο όρος “σύνθετα υλικά” συναντάται από πολύ παλιά και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους συνδυασμούς δύο ή και περισσότερων υλικών που αναμιγνύονται για να κατασκευαστούν όλο και αποτελεσματικότερες κατασκευές.